In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens
verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt
omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
– alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
– niet met anderen zullen delen;
– zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of
opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik
maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Persoonsgegevens
Gedurende uw bezoek aan onze website verzamelen wij het IP-adres van uw computer waarmee u mogelijk
geïdentificeerd zou kunnen worden. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de
website en systeembeheerder en om de website verder te verbeteren.
Om met u in contact te treden of om op een sollicitatie te reageren, wordt door ons om persoonsgegevens
gevraagd. Het gaat dan onder meer om NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht,
geboortedatum. De gegevens die TIGE in het geval van dergelijke (online) contactverzoeken en sollicitaties
verzamelt, worden gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden, uw sollicitatie te kunnen beoordelen,
verder te verwerken in het kader van een (verleende) opdracht of om u aanbiedingen te kunnen doen dan wel
informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van TIGE. Wanneer u deze gegevens
niet aan ons verstrekt, kunnen wij uw verzoek of sollicitatie mogelijk niet verder in behandeling nemen.
Wij bewaren uw gegevens tot 2 jaar na het moment dat deze door u aan ons zijn verstrekt. U kunt ons
verzoeken om gegevens eerder te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij delen met derden
TIGE kan uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:
1. Opdrachtgevers waarmee wij in het kader van een werknemers- of personeelsbemiddelingsrelatie een
overeenkomst aangaan. De doorgifte aan en verdere verwerking van uw persoonsgegevens door de
opdrachtgever is noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst met u aan te gaan. Daarbij dient de
opdrachtgever uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming conform de eisen die
voortvloeien uit de AVG.
2. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens
bekend moeten maken of aan wie wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken om de rechten,
eigendom of veiligheid van TIGE dan wel van anderen te beschermen.
3. Zorgvuldig geselecteerde derden die wij in sommige gevallen inschakelen ten behoeve van onze
dienstverlening (‘verwerkers’). Dergelijke verwerkers kunnen daarbij persoonsgegevens van u
verwerken. TIGE heeft in verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt met de verwerkers over het
gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens.
Met uitzondering van bovengenoemde redenen verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
TIGE zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor
geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Rechten van betrokkenen
Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kan hiertoe een verzoek
per e-mail aan TIGE worden gericht via info@TIGE.nl. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om de
betreffende verwerking te beperken, hebt u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en kunt u uw toestemming intrekken. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdracht (ook wel ‘’dataportabiliteit’’
genoemd). Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren. In geval van een
inzageverzoek behouden wij ons het recht voor om maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in
rekening te brengen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De
Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de ‘’Autoriteit Persoonsgegevens’’.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: TIGE
Adres: Stationsweg 18, 8401 DP Gorredijk
KvK nummer: 56390920

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw
persoonsgegevens door TIGE, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@TIGE.nl

Aansprakelijkheid
TIGE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of
verwerken van de e-mailberichten.

Opgesteld op 18 mei 2018

+