In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
  • niet met anderen zullen delen;
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uwpersoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Persoonsgegevens
Gedurende uw bezoek aan onze website verzamelen wij het IP-adres van uw computer waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder en om de website verder te verbeteren. Om met u in contact te treden of om op een sollicitatie te reageren, wordt door ons om persoonsgegevens gevraagd. Het gaat dan onder meer om NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum. De gegevens die TIGE in het geval van dergelijke (online) contactverzoeken en sollicitaties verzamelt, worden gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden, uw sollicitatie te kunnen beoordelen, verder te verwerken in het kader van een (verleende) opdracht of om u aanbiedingen te kunnen doen dan wel informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van TIGE. Wanneer u deze gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij uw verzoek of sollicitatie mogelijk niet verder in behandeling nemen. Wij bewaren uw gegevens tot 2 jaar na het moment dat deze door u aan ons zijn verstrekt. U kunt ons verzoeken om gegevens eerder te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij delen met derden
TIGE kan uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

1. Opdrachtgevers waarmee wij in het kader van een werknemers- of personeelsbemiddelingsrelatie een overeenkomst aangaan. De doorgifte aan en verdere verwerking van uw persoonsgegevens door de pdrachtgever is noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst met u aan te gaan. Daarbij dient de opdrachtgever uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming conform de eisen die voortvloeien uit de AVG.

2. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken of aan wie wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken om de rechten, eigendom of veiligheid van TIGE dan wel van anderen te beschermen.

3. Zorgvuldig geselecteerde derden die wij in sommige gevallen inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’). Dergelijke verwerkers kunnen daarbij persoonsgegevens van u verwerken. TIGE heeft in verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt met de verwerkers over het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens. Met uitzondering van bovengenoemde redenen verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
TIGE zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Rechten van betrokkenen
Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kan hiertoe een verzoek per e-mail aan TIGE worden gericht via info@TIGE.nl. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om de betreffende verwerking te beperken, hebt u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en kunt u uw toestemming intrekken. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdracht (ook wel ‘’dataportabiliteit’’ genoemd). Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren. In geval van een inzageverzoek behouden wij ons het recht voor om maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening te brengen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de ‘’Autoriteit Persoonsgegevens’’.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: TIGE
Adres: Stationsweg 18, 8401 DP Gorredijk
KvK nummer: 56390920

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door TIGE, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@TIGE.nl

Aansprakelijkheid
TIGE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.

Opgesteld op 18 mei 2018